[Copias] Coöperaties uit de hernieuwbare energiesector verenigen in nieuwe koepelorganisatie Copias

Copias wil stem van coöperaties versterken

PERSBERICHT VOOR ALGEMENE VERSPREIDING – BRUSSEL – 19/10/2021

SAMENGEVAT: Een aantal coöperaties uit de hernieuwbare energiesector richten de overkoepelende vzw Copias op. De vzw wil de krachten bundelen van de coöperaties die samen met burgers duurzame energieprojecten realiseren, zodoende hun impact op het energietransitieproces te vergroten en te versterken.

Copias gaat een faciliterende rol spelen voor de coöperaties en zet in op betrokkenheid van de burger, adviesverlening, heldere communicatie & een open dialoog tussen het beleid en haar leden.


Waarom Copias?

De klimaatverandering en de groeiende milieuproblemen openen de ogen: versneld investeren in hernieuwbare en duurzame energiebronnen, zoals  wind- en zonne-energie, waterkracht, biomassa,…  is een belangrijk deel van de oplossing. Het betrekken van de burger bij die omslag is cruciaal voor een breed draagvlak.

Dé manier bij uitstek om burgers te betrekken in de energietransitie is door investeren in hernieuwbare energie voor hen toegankelijk te maken. De coöperatie-vorm is daarvoor ideaal: participatie en inspraak staan centraal.

Een aantal energiecoöperaties hebben zich nu in een nieuwe koepelorganisatie verenigd, met als doel hun impact op het energietransitie-proces te vergroten en te versterken. 

Copias en haar missie

Copias is een onafhankelijke vereniging die met steun van haar leden de belangen behartigt van coöperatieven gericht op de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten, mét burgerparticipatie in eender welke vorm.

Copias ondersteunt alle coöperatievormen die burgers betrekken bij initiatieven rond hernieuwbare energie, ongeacht of de burger inhoudelijk of financieel, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks participeert. Copias heeft de ambitie om de stem van burgercoöperaties op het terrein van de hernieuwbare energie en de energietransitie te vertegenwoordigen en te versterken.

Copias gelooft zowel in een mix van duurzame energievormen als in een mix van verschillende participatievormen die daartoe bijdragen. Deze missie draagt Copias uit.

De leden van Copias zijn dé schakel tussen de burger en hernieuwbare energieprojecten. Volgende hernieuwbare energiecoöperaties zijn reeds betrokken bij Copias: Wind voor ‘A’ CV , Lumiwind CV, Wind Together CV, North Sea Wind CV, Aspiravi Samen CV, Limburg wind CV, Storm CV, ECO2050 CV en Hefboom CV.

Samen vertegenwoordigen ze bijna 28.000 coöperanten die samen ongeveer 90 miljoen euro investeren in hernieuwbare energieprojecten.

Troeven van Copias

De vzw staat voor ethisch en duurzaam ondernemen en deelt de internationaal geldende principes voor coöperaties, de 7 ICA-principes (internationale coöperatieve alliantie).

Copias zet in op het informeren over risico’s inherent aan (groene) investeringen. Dat realiseren Copias en haar leden door een heldere communicatie en een professionele omkadering.  De leden van Copias staan garant voor een financieel duurzame participatie van hun respectievelijke coöperatieve projecten.

Copias is een betrouwbaar aanspreekpunt met een open vizier dat in dialoog gaat met leden, beleidsmakers op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. De koepel zal inzetten op vertegenwoordiging van haar leden, adviesverlening, informatieverschaffing en opleidingen.

Copias is een zichtbare en open vereniging die alle coöperatievormen die burgers bij hernieuwbare energieprojecten betrekken, ondersteunt en wil samenbrengen.

Vandaag ligt de focus van Copias op hernieuwbare energie en de energietransitie. In de toekomst zal de koepel haar werking ook uitbreiden naar ruimere sociale en duurzame uitdagingen.